PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Ústecký kraj>>Památky a finance>>ROZHOVOR | S Denisou Harajdovou o obnově bývalého klášterního areálu

Zpravodajství

Ústecký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Denisou Harajdovou o obnově bývalého klášterního areálu

16. 1. 2024 Propamatky.info: Obnovený prostor bývalého rajského dvora Obnovený prostor bývalého rajského dvora | Foto: Město Žatec | Licence: Všechna práva vyhrazena ŽATEC | Památkově chráněný areál někdejšího kapucínského kláštera byl od 80. let 20. století nevyužívaný a chátral. Neblahý stav zastavilo až město celkovou rekonstrukcí, která se v současnosti dokončuje. Na detaily jsme se zeptali městské referentky z odboru rozvoje.

Můžete přiblížit historii památky?
Klášter kapucínů v Žatci je nemovitou kulturní památkou a současně se nachází na území městské památkové zóny. Výstavba byla započata v roce 1676 zejména díky finanční podpoře Ludmily Evy Františky hraběnky Krakovské z Kolovrat rozené Hýzrlové z Chodů a byla ukončena v roce 1684. Autora nedochovaného plánu lze nejspíše hledat mezi dvojicí nejzkušenějších řádových architektů, a to Elzearem Slezským a Brunem Budějovickým. Klášter odpovídá dobovému a typovému uspořádání, které je charakteristické pro kapucínský řád a v zásadě z tohoto schématu nijak nevybočuje. Jedná se o jednopatrový objekt čtvercové dispozice, otevřený do rajského dvora arkádami. Nedílnou součástí areálu byl klášterní kostel Korunování Panny Marie. Komplex dotvářely další objekty hospodářského charakteru a zejména zahrady doplněné o drobné objekty kašen, nádrží, letohrádku a podobně. V neposlední řadě byl celý prostor uzavřen ohradní zdí. V následujících dvou staletích byly prováděny stavební úpravy nevelkého rozsahu. Zásadnější práce se poté odehrály ve 30. letech 19. století a pokračovaly téměř nepřetržitě dalších bezmála 100 let. Hlavní stavební aktivita se soustředila do konce 19. století a na počátek 20. století. V roce 1950 byl klášter zrušen a budova konventu získala využití pro sociální účely. Objekt pak sloužil jako škola a později také jako domov důchodců, který byl nakonec zrušen v 80. letech 20. století. Od té doby klášter chátral.

V jaké kondici se komplex nacházel před obnovou a jaký bude mít prostor využití?
Objekt kláštera byl ve špatném technickém stavu již při svém uzavření v 80. letech 20. století. Zatékalo do něj střechou, byl podmáčený a nacházela se v něm dřevomorka. Klášterní zahrada včetně hospodářských budov byla opravena v roce 2011 v rámci akce pod názvem Chrám chmele a piva za podpory evropských fondů Regionální operační program Severozápad. Střešní konstrukce kláštera byla v letech 2012–2015 po etapách zrekonstruována za finanční podpory programu regenerace Ministerstva kultury a bylo sanováno také zdivo v nejhůře zasažené části dřevomorkou. Objekt byl tedy zabezpečen proti zatékání, ale jinak byl ve velmi neutěšeném stavu.
Využití prostorů se zaměřuje na širší veřejnost, spolky s výukovou činností pro školy v návaznosti na polyfunkční a spolkové centrum celoročně. Cílem bude i prezentace stavebních vývojových fází objektu a představení stavebněhistorického vývoje a viditelných historických konstrukcí, včetně dochované historické šablonové výmalby. Existuje zde řada původních konstrukcí a architektonických prvků. V západním křídle je v přízemí umístěn prostor coworku s občerstvením, v patře se nachází výukový prostor pro robotiku a jiné studijní kroužky pro děti i dospělé. V prostoru jihozápadní věže je v přízemí přípravna (kuchyň) se zázemím pro zaměstnance a v patře pak sociální zařízení. V jižním křídle je v přízemí také sociální zařízení, dále technické zázemí objektu a šatna pro návštěvníky s návazností na hlavní sál ve východním křídle pro pořádání přednášek či kulturních vystoupení. V patře jižního a východního křídla jsou sdílené kanceláře pro zájmové spolky či sociální služby a společná kuchyňka pro uživatele kanceláří. V suterénu objektu je technické zařízení pro vytápění a otevřený suterénní klenutý prostor s využitím pro prohlídky podsklepení.

Co všechno bylo provedeno a které práce vás čekají?
Kompletně byl zrekonstruován celý objekt kláštera včetně navazujícího okolí (bez kostela, ten není v majetku města). Opraveny byly stropní konstrukce včetně zateplení, odizolovány podlahy, původní nášlapná vrstva z keramické dlažby byla ponechána pouze v ambitu. Opraveny byly omítky a v několika místnostech v patře a v sálu v přízemí zrestaurovány malby pocházející z 19. století. Obnoveny jsou dále například veškeré vnitřní sítě elektřiny, topení, vody, kanalizace. Nově je odvedena dešťová voda, součástí prací se stalo napojení na teplovod, vytvoření nového odvětrání, klimatizace. Zapojeny jsou kamerový systém zabezpečení a požární ochrana. Předlážděn byl půdní prostor i suterén. Oprav doznalo hlavní dřevěné schodiště, bylo nově vytvořeno ocelové schodiště v robotice a betonové únikové schodiště směrem do klášterní zahrady, byl vybudován také výtah.
U jižního průčelí vznikla přístavba z ocelové konstrukce a skla tak, aby byla v kontrastu s původní historickou zděnou stavbou. V přístavbě se nachází hlavní vstup a recepce. V přízemí robotiky (západní křídlo kláštera) vznikl bar s výčepem pro coworkový prostor, ve věži pak kuchyň – přípravna, zázemí zaměstnanců a sociální zařízení pro návštěvníky. Nově osázen zelení byl rajský dvůr i prostor mezi klášterní zdí podél ulice Obránců míru a robotikou, kde je situován i bezbariérový vchod s rampou. Před hlavním vstupem byla vytvořena plocha lemovaná rozsáhlým schodištěm s umístěním vodního prvku s uměleckým dílem sochy robota (návaznost na umístění robotického centra v polyfunkčním centru kláštera kapucínů). Předpokládáme, že další stavební práce v blízké době již na tomto objektu provádět nebudeme. Zbývá jen dovybavit klášter nábytkem a ostatním zařízením potřebným pro provoz.

Jaká je struktura financování celého projektu?
Objekt kláštera je spolufinancován dvěma evropskými dotačními tituly:
Výzva č. 74 IROP - Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center, název projektu Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci, reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/17_088/0006752. Předpokládaná dotace v maximální výši 18 milionů korun
IROP 5, část z 3. výzvy MAS Vladař – pro vzdělávání a celoživotní učení I., název projektu Regionální technologické centrum robotiky v obj. Kláštera kapucínů v Žatci, reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008393. Obdržena dotace na stavební práce a vybavení ve výši 5,32 milionu korun.
Zbývající část do výše přibližně 100 milionů korun hradí město Žatec z finančních prostředků čerpaných schváleným úvěrem.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Rekonstrukce byla navržena dle projektu žateckého ateliéru pro architekturu a projektování staveb HUML & VANÍČEK. Hlavním zhotovitelem stavby byla společnost Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem v Litoměřicích, která prováděla stavbu a koordinovala dílčí práce se svými subdodavateli. Jedná se o kvalitní stavební firmu, která dokázala nastalé technické problémy na stavbě rychle vyřešit a ve stavbě pokračovala i přes covidovou epidemii a nepříznivý nárůst cen materiálů. Šikovnými subdodavateli, kteří se podíleli na obnově kláštera, byli například také žatečtí podnikatelé: restaurátor Michal Šelemba (restaurování maleb) a truhlářství Josef Ježek (restaurování a výroba nových oken).

Další informace naleznete na stránkách města ŽATEC.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info