PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Královéhradecký kraj>>Královéhradecký kraj>>Inspirace a poděkování: ocenění péče o památky

Zpravodajství

Královéhradecký kraj

zpět

 

Inspirace a poděkování: ocenění péče o památky

20. 11. 2021 Propamatky.info: Společný snímek při předávání cen za příkladnou památkovou péči o válečné hroby Společný snímek při předávání cen za příkladnou památkovou péči o válečné hroby | Foto: Lukáš Vaníček | Licence: Všechna práva vyhrazena KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | Královéhradecký kraj se v letošním roce připojil k dalším regionům, které oceňují nezištnou práci dobrovolníků věnujících se obnově památek. První ročník „památkové ceny“ má tři pozoruhodné vítěze.

Cena za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji, a pravidla pro její udílení byly schváleny Radou kraje v prosinci 2020. Ještě mimo odsouhlasená pravidla se v tomto roce uskutečnil „nultý“ ročník, kdy bylo vedením kraje uděleno ocenění Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z. s., a to za významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči na území Královéhradeckého kraje. Záslužná činnost komitétu má již více než stoletou tradici, výběr vhodného kandidáta na první ocenění nebyl tak v tomto případě rozhodně náhodný.

V letošním roce proběhl již v souladu se schválenými pravidly první ročník uvedené ceny. Dle těchto pravidel může nominaci na držitele ocenění podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a to vždy od 1. ledna do 28. února příslušného roku. Nominace se podává na tiskopisech umístěných na webových stránkách kraje. Navržený kandidát s ní musí souhlasit.

Cena se uděluje ve dvou hlavních kategoriích, přičemž každá kategorie se skládá ze dvou podkategorií. V kategorii první je cena udělována za obnovu nemovité kulturní památky, případně stavby nacházející se na území památkové rezervace či památkové zóny v Královéhradeckém kraji. Podkategoriemi jsou Stavební obnova a Restaurování. Obnova, ať už se jedná o stavební obnovu, či restaurování, musí proběhnout v souladu se závazným stanoviskem a pod dozorem příslušného orgánu státní památkové péče, musí se odehrát v kalendářním roce, za který je cena udělována, a musí vykazovat vysokou kvalitu provedení, mimořádnou historii či zvláštní a citlivý přístup vlastníka.

V kategorii druhé je cena udělována za významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči na území kraje, a to v podkategorii Iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu nebo skupiny objektů a za dlouhodobou cílenou činnost popularizační, přednáškovou, publikační apod. Jednotlivé nominace jsou posouzeny odbornou komisí, které předsedá člen Rady Královéhradeckého kraje s gescí pro kulturu a památkovou péči.

Celkem bylo v letošním prvním roce do konce stanoveného termínu doručeno 16 nominací, přičemž tři z těchto nominací nebyly úplné, a proto musely být vyřazeny. Odborná komise tak následně posuzovala 13 nominací, které byly podány do tří podkategorií (do podkategorie Restaurování nebyla podána žádná nominace). První ocenění byla předána na slavnostním setkání, které se uskutečnilo 16. června v Muzeu východních Čech. Tři vítězové si z rukou radní pro kulturu a památkovou péči, Martiny Berdychové, odnesli finanční odměnu ve výši 50.000,- Kč, grafický list a certifikát.

Laureáti

Za stavební obnovu nemovité kulturní památky získala ocenění Eva Kočová, které se podařilo úspěšně opravit horský roubený dům východních Krkonoš z roku 1841. Dům čp. 18 ve Velké Úpě s velkým zadním seníkovým vikýřem a s tradičním půdorysným uspořádáním komorochlévního typu byl v dezolátním stavu. V roce 2012, kdy Eva Kočová dům získala, se vlivem dlouhodobé neúdržby a zatékání do konstrukce krovu zřítila střecha. Původní dřevěná konstrukce dřevníku a trámy v hospodářské části byly nevhodným způsobem nahrazeny silikátovými tvárnicemi. Nejprve byla obnovena konstrukce krovu v kopii původního, následoval seníkový vikýř a oba štíty chalupy s tradičním šindelovým spojem. Byla provedena tesařská oprava roubené konstrukce a odstraněny novodobé zásahy. Díky Evě Kočové byla hodnotná stavba zachráněna doslova v poslední chvíli.

Za iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu si cenu odnesl Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého v Novém Městě nad Metují. Vrcholně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z let 1736–1738 byla vystavěna na Horském předměstí, údajně na místě českobratrské modlitebny. Nejen vzhledem ke své poloze mimo vlastní historické centrum města se tato jednolodní stavba obdélného půdorysu dochovaná velmi autenticky s řadou kvalitně provedených původních barokních detailů a prvků, včetně vybavení interiéru, ocitla poněkud stranou zájmu veřejnosti. Manželům Hojným však nebyl další osud stavby lhostejný, neboť dobrovolná péče o kapli má v jejich rodině již dlouhou tradici. S podporou přátel založili spolek, který barokní stavbu včetně vybavení koupil a zahájil nezbytné opravy. Po zabezpečovacích pracích nyní připravují komplexní obnovu. Jen díky jejich aktivitám zůstává zachována památková hodnota kaple a barokní stavba je postupně zapojována do života města.

Za dlouhodobou cílenou činnost popularizační, přednáškovou a publikační byl oceněn Jaroslav Balcar. Ocenění získal za svou dlouhodobou, systematickou a nezištnou činnost pro záchranu, obnovu a propagaci státního hradu Vízmburk. Stavba odkrytá archeology začala bez dalšího zajištění opět chátrat. Jaroslav Balcar je od roku 2008 aktivním členem Sdružení pro Vízmburk, z. s., a od počátku se velmi iniciativně zapojil do záchrany unikátního objektu, která byla nedávno úspěšně dokončena. Vedle vlastní obnovy hradu se věnuje aktivní propagaci památky. Mimo jiné inicioval tradici novodobých Vízmburských slavností připomínajících založení hradu Tasem z Vízmburka, v havlovické škole otevřel historickou expozici a vytvořil na hradě průvodcovskou službu. Díky němu se tak tento dříve zcela zapomenutý a později znovu objevený hrad stal vyhledávaným cílem návštěvníků Královéhradeckého kraje.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v Bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech Královéhradeckého, Pardubického, Zlínského, Jihočeského a Středočeského kraje nebo na Magistrátě města Liberec, on-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Čtěte také:

Autor: Tamara Baudišová

Zdroj: Královéhradecký kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info