PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Jiřím Niesytem o obnově špýcharu v Prostředkovicích

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

ROZHOVOR | S Jiřím Niesytem o obnově špýcharu v Prostředkovicích

18. 12. 2019 Propamatky.info: Zděný čtvercový objekt s úzkými větracími okénky se nachází v těsné blízkosti frekventované komunikace. Zděný čtvercový objekt s úzkými větracími okénky se nachází v těsné blízkosti frekventované komunikace. | Foto: Jiří Niesyt | Licence: Všechna práva vyhrazena PROSTŘEDKOVICE, SUCHÁ (JIHLAVSKO) | Obnova místního památkově chráněného renesančního špýcharu zdárně pokračuje a v příštím roce by měla být dokončena. Na specifika náročných prací jsme se zeptali projektanta z Ateliéru obnovy památkových měst a objektů, Jiřího Niesyta.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii špýcharu?
V literatuře bývá často mylně ztotožňován s tvrzí. Lze se setkat také s označením rychtářský opevněný špýchar. Důvodem je zřejmě domnělá podobnost s některými věžovými tvrzemi a podoba štěrbinových větracích okének připomínajících střílny. V roce 2014 jsme zpracovali stavebně-historický průzkum stavby. Její historie je spojena s usedlostí čp. 29, původně čp. 13, která je doložena až ve druhé polovině 17. století, kdy ji vlastnil Thom Pindl a patřila mezi lánové usedlosti. Přesto lze předpokládat její starší původ. Obdobné renesanční objekty nalezneme například v nedalekém Číchově, Čížově či vzdálenější Kněževsi. Z map druhé poloviny 18. století a pozdějších je patrný dřívější rozsah areálu, který byl z jihovýchodu doplněn o přístavbu asi stejné velikosti. Zájem o špýchar vyvstal v roce 1955, kdy byla po požáru odhalena štěrbinová okna a malované nárožní kvádrování. V té době došlo k opravě do současné podoby se stanovým krovem opatřeným námětky. Později se pro památku nepodařilo najít uplatnění. Kvůli zanedbané údržbě rychle chátrala, což urychlilo i umístění při silnici. Objekt se dostal až na samou hranici životnosti a hrozilo jeho zřícení.

Jaké úpravy se dosud podařilo realizovat?
Od roku 2013 náš atelier spolu s obcí Suchá usiluje o záchranu a v lednu 2017 se podařilo památku získat do obecního vlastnictví. Loni proběhla první etapa záchrany. Práce spočívaly ve statickém zajištění, při němž došlo k přezdění poškozené severozápadní stěny. U vyzdívaných částí jsme se snažili přiblížit původní struktuře kamenného zdiva. U jihozápadní stěny bylo možné provést, s ohledem na přiléhající hlavní silnici, pouze základní stabilizaci, spočívající v injektáži a umístění dřevěných podpěr v interiéru přízemí. Dále byla po obvodu provedena izolace proti vlhkosti. Těsná blízkost komunikace technické možnosti odvodnění značně limitovala. Pro odizolování byl použit kombinovaný způsob s využitím jílu. Z důvodu závažných statických poruch byly práce náročné. Letošní druhá etapa spočívala v rekonstrukci střechy, opravě dřevěného schodiště v přízemí a výrobě výplní oken a dveří. Z důvodu havarijního stavu byl původní krov z roku 1957 nahrazen replikou. Střecha byla opět pokryta dřevěným štípaným šindelem.

Jaké kroky budou následovat?
V příštím roce plánujeme úvodní fázi restaurování fasády. Ta je nejvíce poškozená u severozápadního a jihozápadního průčelí. Zde se původní hrubě utahovaná vrstva obsahující nárožní kvádrování zachovala ve větší míře pouze ve svrchní polovině. Spodní úroveň je, zejména u jihozápadní části obrácené k hlavní silnici, silně poškozena odstřikem a působením vodorozpustných solí. Dále máme v úmyslu navázat také pracemi v interiéru. U schodišť bude provedeno dřevěné zábradlí. U nově položené šindelové krytiny plánujeme aplikovat ochranný nátěr.

Daří se na obnovu čerpat finanční prostředky z Havarijního programu?
Obě dosud realizované etapy byly spolufinancovány z Havarijního programu Ministerstva kultury. Bez této zcela zásadní podpory by s ohledem na finanční možnosti vlastníka nebylo možné značně nákladnou záchranu špýcharu realizovat.

Jak hodnotíte řemeslnou úroveň nových dřevěných prvků?
Při rozebrání původní konstrukce krovu bylo zjištěno jeho rozsáhlejší poškození dřevokazným hmyzem, než se původně předpokládalo. Pod pevnou svrchní částí byla většina prvků téměř v celém rozsahu napadena larvami tesaříka krovového. Z tohoto důvodu bylo nutné přikročit k úplné výměně konstrukce za novou. Úvahy navrátit špýcharu původní sedlovou střechu s polovalbami, tedy podobu z doby před požárem v roce 1955 byly opuštěny a při obnově byl respektován novotvar z roku 1957, včetně způsobu opracování a kotvení. Práce jsme svěřili jihlavské firmě, která má dlouholeté zkušenosti s opravou historických krovů. Řemeslná úroveň provedených prací je vynikající.

Detailní informace o stavbě naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. Více o činnosti Ateliéru obnovy památkových měst a objektů najdete v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info