PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024

17. 10. 2023 Propamatky.info: Fasáda Havelská Fasáda Havelská | Foto: Archiv OPP MHMP | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Hlavní město Praha je svým kulturním a architektonickým dědictvím jedním z nejvýznamnějších měst světa. Proto je obnova památkového fondu jako nenahraditelných hodnot kulturního bohatství na jeho území významnou prioritou.

Na území hlavního města Prahy se nachází jedna z nejvýznamnějších městských památkových rezervací zahrnující unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu a Starého Města s Josefovem, přičemž historické centrum Prahy je od roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pražská památková rezervace se tak řadí mezi památky světového významu.

Toto jedinečné postavení Prahy zakládá značnou zodpovědnost jak pro zástupce vedení hl. m. Prahy, tak pro vlastníky památkově chráněných objektů na jejím území. Všeobecnou povinností vlastníka je pečovat o zachování památky, udržovat ji v dobrém stavu, chránit před poškozením, znehodnocením nebo odcizením, a to na vlastní náklady.

Tato odpovědnost je jasně popsána v Listině základních práv a svobod a zní: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.“ Zároveň se dozvídáme: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

Obnova památkově chráněného objektu či objektu v památkově chráněném území je velmi důležitým nástrojem pro zachování takového objektu a vlastník, jakožto osoba nejblíže s památkou spjatá, je nejen zákonem, ale i morálně povinován se o památku starat a udržovat ji v dobrém stavu. Za tímto účelem zákon ukládá vlastníkovi povinnosti týkající se obnovy objektů. Jedná se především o povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče na práce, které vlastník zamýšlí provádět. Toto závazné stanovisko je poté základní a nedílnou součástí podávané žádosti o dotaci hl. m. Prahy.

Pro kvalifikovanou obnovu památkově chráněných staveb je, kromě jiného, nezbytná znalost stavebněhistorického vývoje a uměleckohistorických hodnot památkově chráněného objektu. Identifikace uměleckohistorických hodnot, přehled a orientace z hlediska vývojových posloupností památky podmiňují následnou objektivitu stanovení koncepce obnovy. Zohlednění výsledků stavebněhistorického průzkumu umožňuje stanovit optimální pojetí obnovy a fundovaná rozhodnutí. Je cestou k potřebné eliminaci povrchních přístupů, kdy z neznalosti hodnotového potenciálu památky nejsou zohledněny významné skutečnosti a dochází tak následně ke ztrátám historických hodnot.

Aby plnou tíži zachování památkového fondu pro budoucí generace na území hl. m. Prahy nenesli jen vlastníci památkově významných objektů, vyhlašuje hlavní město Praha každoročně již od roku 1992 dotační Program pro vlastníky památkově významných objektů (dále jen Program). Tento dotační Program je určen jak pro vlastníky nemovitých objektů kulturních památek či objektů v památkových rezervacích a v památkových zónách na území hl. m. Prahy, tak pro vlastníky movitých kulturních památek, které se nacházejí na veřejně přístupných místech na území hl. m. Prahy, přičemž hlavním účelem Programu je zachování památkové hodnoty a podstaty objektů nacházejících se na území hl. m. Prahy. Dotace mohou být poskytnuty jen na práce, jejichž provedení bylo připuštěno závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče, zároveň se bude jednat o práce zahájené a prováděné v roce 2024, ale výjimečně i o již realizované, resp. započaté práce související se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty objektu s datem zahájení po 1. 7. 2023.

I pro rok 2024 hl. m. Praha připravuje vyhlášení tohoto dotačního Programu. Úpravou ve znění pravidel Programu je otevřenost poskytovatele k elektronizaci podávání žádostí do tohoto dotačního Programu. Znamená to, že žadatel, který upřednostňuje komunikaci prostřednictvím datové schránky, není ve ztížené situaci, naopak, hl. m. Praha tento postup vítá. Přesto však v pravidlech Programu zůstávají povinnosti pro žadatele, jež vyplývají jak ze zákona o státní památkové péči, tak ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, či ze zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a z dalších zákonů s veřejnou podporou spojených.

Vzhledem k tomu, že v pravidlech dotačního Programu dochází k řadě změn, organizuje odbor památkové péče MHMP (dále jen OPP MHMP) pro vlastníky památkově významných objektů či pro jejich zástupce veřejné semináře se záměrem seznámit je se změnami, které dotační řízení provázejí, a současně upozornit na nejčastější chyby a nedostatky, které se vyskytují jak při podávání vlastní žádosti, tak i při vyúčtování poskytnuté dotace. Na seminářích je prezentován elektronický formulář žádosti o dotaci včetně návodu pro jeho vyplňování. Výhodou elektronického formuláře je možnost následné kontroly, kdy tento formulář žadatele přímo upozorní na chyby či nedostatky, které se při jeho vyplňování mohou vyskytnout. Kromě seminářů se žadatelům o dotaci nabízí i možnost konzultovat svůj záměr před podáním žádosti na grantovém pracovišti OPP MHMP.

Po vyhlášení dotačního Programu jsou jeho znění a termíny seminářů zveřejněny na portálu hl. m. Prahy https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default, na úřední desce hl. m. Prahy a na internetové stránce OPP MHMP https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/dotace/index.html.

Památky jako nositelé duchovního odkazu minulosti představují v přítomném životě národů živé svědectví jejich staletých tradic. Lidstvo, které si každodenně uvědomuje jednotu všelidských hodnot, považuje památky za společné dědictví a prohlašuje se vůči budoucím generacím za solidárně zodpovědné za jejich zachování. Považuje za svou povinnost odevzdat jim je v plné bohatosti jejich původnosti.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na Magistrátu hlavního města Prahy a na úřadech krajů Jihočeského, Královéhradeckého, Středočeského, Pardubického, Karlovarského, Moravskoslezského a Kraje Vysočina. On-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Přečtěte si také další články:

Autor: Jitka Kyseláková

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info