PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>Rekonstruovaná Maiselova synagoga se otevřela veřejnosti

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Rekonstruovaná Maiselova synagoga se otevřela veřejnosti

1. 8. 2015 Propamatky.info: Rekonstrukce Maiselovy synagogy byla dokončena v červnu 2015. Rekonstrukce Maiselovy synagogy byla dokončena v červnu 2015. | Foto: Archiv Židovského muzea v Praze | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Židovské muzeum završilo stavební a restaurátorské práce v Maiselově synagoze, jedné z dominant pražského židovského města. V synagoze se nyní nalézá nová stálá expozice a auditorium pro programy komornějšího rázu, jako je hudba, četba nebo divadlo jednoho herce.

Expozice otevřená 1. července přibližuje život židovských obcí v českých zemích a jejich vztah k okolní společnosti. Je rozdělena do osmi tematických celků rozmístěných po obvodu synagogy. Úvodní témata se věnují židovskému osídlení v českých zemích, postavení Židů ve středověké a raně novověké společnosti, židovské obci a tradiční židovské vzdělanosti. Centrální prostor synagogy kolem svatostánku je věnován renesančnímu „zlatému věku“ pražských Židů, přičemž zvláštní pozornost patří mecenáši a staviteli synagogy Mordechaji Maiselovi a legendě o Golemovi. Severní boční loď je zasvěcena židovským způsobům obživy a společenskému životu, dále pak diskriminaci Židů, protižidovským nepokojům a duchovnímu útlaku. Epilog v západní části prostoru pod galerií na příkladu židovského osvícenství a sílících kontaktů mezi židy a křesťany v osvícenské Praze předznamenává proměnu života českých Židů od konce 18. století. Expozice se opírá o exponáty, které ve většině pocházejí ze sbírek Židovského muzea v Praze.

Příběh synagogy se začal psát na sklonku 16. století, kdy Mordechaj Maisel zakoupil pozemek na jižním okraji židovského ghetta a od císaře Rudolfa II. získal privilegium ke stavbě synagogy. Renesanční stavba vznikla v letech 1590‒1592, v následujících dvou stoletích několikrát vyhořela a byla přestavována. Její dnešní podoba pochází z přelomu 19. a 20. století, kdy byla během asanace židovského města novogoticky upravena. Za druhé světové války Maiselova synagoga sloužila nacistům jako skladiště židovského konfiskátu. 10 let po válce byla předána do správy Židovského muzea a sloužila jako depozitář až do otevření expozice věnované synagogálnímu stříbru v roce 1965. Minulá částečná rekonstrukce objektu proběhla v první polovině 90. let 20. století v souvislosti s přípravou první stálé expozice o dějinách Židů v českých zemích od počátků osídlení do konce 18. století.

Revitalizaci významné památky předcházela dvouletá projekční příprava. Vedle sanačních a restaurátorských prací na synagoze si muzejní expozice vyžádala také vybudování nového technologického a návštěvnického zázemí včetně bezbariérového přístupu. Pro veřejnost byl objekt uzavřen v dubnu 2014. Na rekonstrukci se podílely stovky odborníků v široké škále profesí. Stavební práce byly dokončeny a budova zkolaudována v dubnu 2015. Výsledná vnitřní barevná výzdoba je v kontrastu s předchozí bílou výmalbou a interiér synagogy nyní návštěvníkům přibližuje její někdejší podobu před 110 lety.

Další informace o Maiselově synagoze i dalších památkách a expozicích naleznete na stránkách ŽIDOVSKÉHO MUZEA.

Autor: Helena Pašková

Zdroj: Židovské muzeum v Praze

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info