PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Markétou Balkovou o obnově špýcharu ve Hvožďanech

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

ROZHOVOR | S Markétou Balkovou o obnově špýcharu ve Hvožďanech

28. 3. 2020 Propamatky.info: Špýchar je součástí areálu původně gotické tvrze, která byla posléze renesančně přestavěna. Špýchar je součástí areálu původně gotické tvrze, která byla posléze renesančně přestavěna. | Foto: Obec Hvožďany | Licence: Všechna práva vyhrazena HVOŽĎANY (PŘÍBRAMSKO) | V obci ležící na okraji Středočeského kraje, v jižní části Brd se nachází nemalý počet historických objektů vyžadujících finančně náročnou péči. Nejen na specifika postupné opravy špýcharu jsme se zeptali starostky Hvožďan.

Můžete ve stručnosti zmínit historii památky?
Původní gotická tvrz vznikla zřejmě ve 14. století, pravděpodobně na místě staršího sídla a byla majiteli opuštěna po roce 1500. Nový poplužní dvůr byl postaven na půdorysu písmene U otevřeného k jihu a prameny jej poprvé zmiňují v roce 1542. Tvrz se špýcharem stojí v jihozápadní části vesnice na nízkém pahorku. Východní křídlo bylo sídlem hvožďanských majitelů, západní část tvoří sýpka. Obec ji v roce 2009 odkoupila od soukromých vlastníků. Postavena byla zřejmě jako pozdně gotický palác v první třetině 16. století. Jako špýchar začala sloužit až ve druhé polovině 17. století. Tuto domněnku by měl potvrdit stavebněhistorický průzkum. V roce 2017 obec odkoupila také historickou budovu mlýna, který se objevuje na mapách Lnářského panství z roku 1696. V současné době probíhá řízení o jeho zápis do Ústředního seznamu kulturních památek. Mlýn navazuje na tvrz a špýchar, s nimiž vytváří historický komplex.

Jaké práce byly dosud v rámci areálu provedeny?
V roce 2015 byl demontován nepůvodní plechový přístřešek navazující na budovu špýcharu. O rok později se opravily poškozené omítky ve štítu sýpky a budova byla staticky zajištěna. Jednalo se především o dozdění pilířů včetně doplnění základů, opravu zdiva u parapetů oken a instalaci ocelových táhel. Na podzim se staticky zafixovaly klenba a štít. Ve velmi špatném technickém stavu se nacházela střecha s klempířskými prvky. V průběhu let 2018–2019 byla postupně vyměněna krytina na celé budově. Celkem šlo o plochu 980 m2. Finančně byla tato akce podpořena z Havarijního programu Ministerstva kultury a ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Všechny práce jsou realizovány v souladu s vydaným závazným stanoviskem a pod dohledem pracovníků památkové péče. V současnosti probíhá další z fází obnovy, která bude dokončena letos v srpnu. Navazující objekt původně gotické tvrze slouží jako bytový dům již od 50. let minulého století. V letech 2010–2011 zde byla vyměněna dřevěná okna, o rok později následovala střecha. Během její rekonstrukce došlo k opravě a sanaci celého krovu nad obytnou částí, vyklizení všech mezistropních prostor, k opravě komínů, odvětrání kanalizace nebo výměně klempířských prvků. Dále byla do střešní roviny po několika desetiletích vrácena takzvaná volská oka.

Které úpravy vás letos čekají?
Zaměříme se zejména na opravy nosných konstrukcí podlah, stropů, oken, dveří a povrchů stěn. Hlavním cílem je zpřístupnit sýpku veřejnosti. Do okenních otvorů zvětšených na původní rozměr, rámovaných kamenným ostěním, budou osazena dřevěná, popřípadě kovová okna. Po odstranění poškozených a nesoudržných omítek budou stávající části doplněny materiálem stejného složení a zrnitosti. Na závěr se natřou vápnem. V interiéru bude šetrně provedena elektroinstalace a vyrostou nová schodiště. V přízemních zaklenutých místnostech vznikne obřadní síň, ve které se nově položí cihelná dlažba, zatímco v patrech budou dubové podlahy. Na závěr se na dvorní fasádě opraví omítka stávající struktury s hrubě zatřeným povrchem a finálním vápenným nátěrem.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
Obec se jakožto vlastník kulturní památky snaží využívat dotačních možností. V letech 2016, 2017 a 2018 jsme čerpali z Havarijního programu Ministerstva kultury. V roce 2017 nám pomohl příspěvek Ministerstva financí. V letech 2017–2019 jsme získali významné finanční prostředky od Středočeského kraje. V letošním roce jsme podali celkem tři žádosti na Ministerstvo kultury a Středočeský kraj. Za posledních sedm let obec z vlastních zdrojů investovala do obnovy sýpky asi 4,5 milionu korun.

Jaké jsou plány budoucího využití?
Obnova památky má společensko-kulturní význam nejen pro Hvožďany, ale také pro celý region. Jakmile budou dokončeny stavební práce, připravujeme otevření muzea starých zemědělských strojů, expozici hasičstva podbrdského regionu nebo muzeum sekyr, které by mělo být druhé největší v republice. V klenuté obřadní síni se budou konat svatby, koncerty nebo výstavy. Zároveň do budoucna počítáme se zpřístupněním celého památkového areálu. Obec v letech 2015–2016 zakoupila pozemky, které bezprostředně navazují na špýchar a jsou klíčové pro jeho další obnovu. Na jaře 2018 tak získala Pacholecký rybník včetně náhonu, který dříve patřil k mlýnu. Předpokládáme, že letos na podzim, případně na jaře příštího roku začneme revitalizovat prostranství pod špýcharem na lesopark a zahájíme výstavbu nového schodiště k sýpce. Měl by vzniknout přírodní amfiteátr s takzvaným herním potokem, který by propojil špýchar s mlýnem. Zpřístupnění památky veřejnosti zahrnující celodenní program je plánováno na sobotu 5. září letošního roku.

Více informací naleznete na stránkách obce HVOŽĎANY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info