PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Co je obnova kulturní památky?

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Co je obnova kulturní památky?

26. 5. 2023 Propamatky.info: V Berouně se aktuálně obnovuje městské opevnění. V Berouně se aktuálně obnovuje městské opevnění. | Foto: Ivana Lehkoživová | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Obnova kulturní památky je pro jejich vlastníky klíčovým pojmem. Pro „obnovu“ totiž vždy potřebují závazné stanovisko orgánu památkové péče. Bez toho nelze obnovu legálně provést. Pojďme se proto podívat, co všechno pod pojem „obnova“ spadá.

Podle důvodové zprávy k památkovému zákonu jsou obnovou „všechny úpravy, při nichž by obecně mohl být ohrožen zájem společnosti na zachování kulturní památky nebo jejího prostředí v neporušeném stavu.“ Konkrétně podle zákona pak obnovou kulturní památky je její

  • údržba,
  • oprava,
  • rekonstrukce,
  • restaurování,
  • jiná úprava a
  • zásah do jejího prostředí.

Pro vlastníky bývá někdy složité rozklíčovat, co se pod těmi jednotlivými termíny schovává. Proto si v tomto článku každý termín definujeme a uvedeme si k němu i příklady.

Údržbou odstraňujeme změny památky, které vznikly buď jejím užíváním, nebo jako její běžné opotřebení. Údržbou ve smyslu obnovy určitě nejsou každodenní činnosti jako např. sekání trávníků, zametání nebo stírání prachu. Údržbou už ale je nový nátěr, doplnění chybějících tašek na střeše, kácení a výsadba trvalých porostů nebo také výstavba gabionové zdi. Opravou je odstranění následků poškození, typicky když zničenou část nahradíte novou nebo odstraňujete účinky opotřebení. Příkladem může být oprava porušených částí fasády nebo výměna zrezivělých klempířských prvků za nové. Oprava a údržba jsou si blízko, takže někdy se v praxi mohou prolínat.

Rekonstrukce je změnou kulturní památky. Je to zásah do konstrukční a technologické části památky. Někdy se také definuje jako návrat k historickému stavu památky. Může zahrnovat i odstranění přístaveb anebo naopak přidání zaniklého prvku. Rekonstrukcí je i adaptace památky na nový způsob užívání. Restaurování se dá jednoduše definovat jako práce, které dělá restaurátor. Jde o výtvarné, uměleckořemeslné a technické práce, které respektují originál. Typickým příkladem je obnova nástěnných maleb.

Jiná úprava kulturní památky zahrnuje dle vyhlášky modernizaci při nezměněné funkci, nástavbu a přístavbu. To vše se přitom týká jen budov. Tento pojem trochu svádí k tomu říct, že je to vlastně jakýkoliv zásah do kulturní památky. Tuto interpretaci už ale vyvrátily soudy a potvrdily, že je třeba držet se definice ve vyhlášce. Příkladem jsou situace, kdy se zvyšuje vybavenost budov nebo se na budovu umisťuje reklamní označení. Prostředí kulturní památky je složitým právním pojmem. Pro naše účely se spokojíme s tím, že se jedná o okolí kulturní památky. Zásahem do prostředí je pak jeho změna, která je z pohledu památkové ochrany významná. Pokud si majitel není v praxi jistý, doporučujeme se raději se žádostí o závazné stanovisko obrátit na příslušný orgán památkové péče. Příkladem zásahu do prostředí je vybudování odvodňovacího systému podél zdí.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.smluvino.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info