PROPAMÁTKY | Pravidla používání katalogu služeb

Hlavní strana>>Pravidla používání katalogu služeb

Pravidla používání katalogu služeb

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Subjekt zapsaný v Katalogu služeb internetového portálu PROPAMÁTKY dodržuje tato pravidla profesionálního jednání vycházející z hodnot a principů oboru péče o památky, která zahrnuje ETICKÝ KODEX PORTÁLU:

 

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Úvodní ustanovení

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., IČ 28072219, DIČ CZ28072219, se sídlem Putim 71, 397 01 Písek, zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. O, vložce č. 148 vydává Podmínky pro poskytování služby Katalog služeb na internetovém portálu PROPAMÁTKY (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog služeb na internetovém portálu PROPAMÁTKY (dále jen Služba). Podmínky obsahují zejména údaje týkající se předmětu a rozsahu Služby, podmínek pro její zřizování a poskytování. Současně Podmínky vymezují základní práva a povinnosti Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., jako provozovatele Služby (dále jen Provozovatel) a klientů, kterým je Služba poskytována (dále jen Klient). Podmínky jsou pro Klienta a Provozovatele závazné.

Článek 2

Vymezení pojmů

Serverem se rozumí internetová stránka Provozovatele s adresou (URL) http://www.propamatky.info.

Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí katalogová služba Katalog služeb na internetovém portálu PROPAMÁTKY, která spočívá v registraci a zápisu stanovených údajů o subjektech (fyzických a právnických osobách) do Provozovatelem vytvořené elektronické databáze subjektů (dále jen Katalog) a jejich zveřejnění na Serveru. Katalog umožňuje elektronické vyhledávání Klientů na základě jejich údajů zapsaných v Katalogu. Služba je provozována a je dostupná na internetové adrese (URL) http://www.propamatky.info.

Klientem se rozumí registrovaný uživatel Služby, tedy subjekt se Záznamem, který při registraci doloží reference.

Referencemi se rozumí min. 3 až 5 doložených praktických zkušeností v oboru, ve kterém nabízí Klient své služby.

Záznamem se rozumí údaje Klienta zapsané do Katalogu.

Kartou klienta se rozumí údaje zveřejněné v Katalogu.

Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, jenž užívá pro vyhledávání subjektů Katalog.

Článek 3

Charakteristika Služby a podmínky pro její poskytování

1. Služba spočívá v zápisu stanovených údajů o Klientech do Katalogu a zveřejnění těchto údajů na internetové stránce Portálu. Katalog umožňuje elektronické vyhledávání Klientů na základě údajů Klientů zapsaných v Katalogu a zobrazování těchto údajů ve formě Karty Klienta prostřednictvím uživatelského dotazu.

2. Provozovatel se zavazuje na základě podmínek stanovených těmito Podmínkami zobrazovat na Serveru Záznamy.

3. Karta Klienta bude Provozovatelem zobrazena na Serveru na základě uživatelského dotazu, tj. po zadání klíčových slov Uživatelem do vyhledávacího okna Katalogu, a to na základě shody klíčových slov s obsahem Záznamu dle parametrů určených Provozovatelem či prostřednictvím jiných skutečností. Umístění Karty Klienta na Serveru a její grafický vzhled určuje Provozovatel, stejně jako pořadí při zobrazení Záznamů. Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazovat na Severu vedle Karty Klienta i jiná sdělení.

4. Klient odpovídá za obsah Záznamu a za obsah internetových stránek, jejichž adresa je součástí Záznamu. Provozovatel neodpovídá za případné škody, které Klient Záznamem způsobí sobě nebo třetím stranám.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo nezobrazovat Klientem zadané údaje bez udání důvodu zejména u Záznamů, jež jsou v rozporu s dobrými mravy či s právním řádem České republiky nebo zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích stran nebo porušují obecně přijímané etické normy. Provozovatel si vyhrazuje právo na drobnou úpravu Záznamu (např. diakritika, interpunkce, překlepy, nepřesné formulace apod.), a to i bez upozornění Klienta. Provozovatel není povinen upravovat Záznamy nevyhovující těmto Podmínkám.

6. Provozovatel je oprávněn zasílat Klientovi prostřednictvím e-mailu oznámení, která se týkají provozu Služby, Katalogu a Klienta, jakož i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů.

7. Klient má právo aktualizovat svoji Kartu v každém započatém čtvrtletní příslušného kalendářního roku max. jednou, to se týká zejména základního a rozšířeného popisu činnosti, referencí, fotografií, dokumentů ve formátu .doc nebo .pdf a videozáznamů prezentující jeho činnost. Aktualizace kontaktních a identifikačních údajů jako např. název osoby, IČ, telefonický kontakt, e-mailový kontakt nebo poštovní adresu lze aktaulizovat průběžně v průběhu roku podle potřeb Klienta.

Článek 4

Objednávka Služby

1. Služba je poskytována Klientovi na základě objednávky Služby, kterou zájemce o Službu podává telefonicky nebo elektronickými prostředky dle technických možností Provozovatele prostřednictvím Katalogu na Serveru. Podáním objednávky (objednáním Služby) vyjadřuje Klient souhlas s těmito Podmínkami, jejichž ustanovení se tímto zavazuje dodržovat. Potvrzením objednávky Služby ze strany Provozovatele se rozumí okamžik zahájení poskytování Služby. Klient a Provozovatel berou na vědomí, že objednávka Služby se okamžikem jejího potvrzení Provozovatelem stává řádně uzavřenou smlouvou, jejímž předmětem je poskytování Služby a jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.

2. Provozovatel je oprávněn jednostranně odmítnout poskytnutí Služby v případě, že Klient uvedl Provozovateli nesprávné osobní nebo identifikační údaje, porušil povinnosti uvedené v ustanoveních těchto Podmínek a v ostatních dokumentech závazných pro Klienta.

Článek 5

Cenové podmínky

Služba je Provozovatelem realizována zdarma.

Článek 6

Reklamace

1. Vady Služby je Klient oprávněn Provozovateli vytknout uplatněním reklamace. V rámci reklamačního řízení je Klient oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to ve formě poskytnutí náhradní Služby.

2. Klient je oprávněn uplatnit reklamaci bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku, kdy Klient vadu zjistil nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl zjistit, jinak nárok dle předchozího odstavce zaniká.

3. Vadou Služby se rozumí její nefunkčnost po dobu delší než 6 hodin v průběhu kalendářního dne.

Článek 7

Ochrana osobních údajů

1. Klient uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování jeho osobních a identifikačních údajů v rozsahu, ve kterém je sdělil Provozovateli. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel zpracovává jeho osobní a identifikační údaje manuálně i automaticky, sám nebo prostřednictvím třetích osob a že je oprávněn je shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), předávat třetím osobám a užívat v souladu s právním řádem ČR a těmito Podmínkami pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely poskytování Služby a provádění úkonů souvisejících s výše uvedeným (zejména pro zajišťování provozu technických zařízení a softwarových aplikací, prostřednictvím kterých je Služba poskytována) a dále pro marketingové účely, účely nabízení obchodu a služeb, to vše v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Klient bere na vědomí, že subjekt nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu, jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, datum narození nebo název a sídlo, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu, jsou povinnými údaji k tomu, aby mohla být ze strany Provozovatele potvrzena objednávka Klienta a poskytována Služba. Nebudou-li uvedené údaje Klientem poskytnuty, není Provozovatel povinen objednávku potvrdit a Službu zájemci poskytovat. Ostatní osobní a identifikační údaje jsou Klientem poskytovány dobrovolně.

2. Provozovatel při zpracování osobních a identifikačních údajů Klienta dbá, aby Klient neutrpěl újmu na svých osobních či osobnostních právech, a proto se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím stranám taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním či identifikačním údajům Klienta, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Souhlas se zpracováním osobních a identifikačních údajů pro marketingové účely, účely nabízení obchodu a služeb může být Klientem kdykoli odvolán, a to písemnou formou prokazatelně doručenou na adresu sídla Provozovatele.

Článek 8

Služba Doporučení neziskových organizací

1. Provozovatel nabízí Uživateli v Katalogu služeb možnost filtrování subjektů podle doporučení neziskových organizací.

2. Pokud má nezisková organizace zapsaná v Katalogu služeb zkušenost s některým subjektem v Katalogu služeb, může ho doporučit.

3. Provozovatel nezasahuje do tohoto hodnocení, pouze ověřuje zadaná doporučení u zástupce neziskové organizace.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Klient odpovídá za obsah, pravdivost a aktuálnost Záznamu a dále za jeho soulad s platnými právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že Záznam Klienta nebude v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy, odpovídá Klient Provozovateli za způsobenou škodu.

2. Ujednání, která se odchylují od těchto Podmínek, je možné platně sjednat pouze písemnou formou.

3. Smluvní vztah mezi Klientem a Provozovatelem se řídí těmito Podmínkami a ve věcech těmito Podmínkami neupravených se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky měnit. V případě, že jakákoliv změna Pravidel bude Klienta zavazovat k finančnímu nebo i jinému plnění, je Provozovatel povinen o takové změně Klienta předem informovat.

5. Tyto Podmínky jsou v aktuálním znění k dispozici na internetové stránce Provozovatele s adresou (URL) http://www.propamatky.info.

6. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 21. 11. 2011.

 

PRAVIDLA ZÁPISU

1. Obecná pravidla zápisu do Katalogu služeb

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. (dále jen Provozovatel) je majitelem a provozovatelem internetového portálu PROPAMÁTKY dostupného na internetové adrese (URL) http://www.propamatky.info (dále jen Portál).

V Katalogu služeb internetového Portálu (dále jen Katalog služeb) lze registrovat pouze fyzické a právnické osoby působící v ČR.

Fyzická nebo právnická osoba zastoupená v Katalogu služeb (dále jen Klient) musí provozovat aktivní činnost, kterou lze ověřit podle IČ nebo ji Klient doloží jiným způsobem. Klienta bez IČ je možné do Katalogu služeb zaregistrovat pouze v případě, že nepodniká podle živnostenského zákona. Klient však musí vždy doložit, jakým způsobem podniká.

Pro registraci do Katalogu služeb musí Klient vyplnit alespoň tyto povinné údaje:

Každý Klient může mít pouze jeden zápis. Pokud Klient provozuje několik podstatně odlišných činností, může každou tuto činnost zapsat zvlášť.

2. Název a právní forma Klienta

Název a právní forma Klienta se uvádí podle jeho registrace v Obchodním rejstříku, Živnostenském rejstříku či Rejstříku ekonomických subjektů. U fyzických osob se název upravuje podle pravidel českého pravopisu. U právnických osob typu společností se název používá přesně podle rejstříku. U ostatních právnických osob se název upravuje dle pravidel českého pravopisu (především psaní velkých a malých písmen a mezer mezi znaky).

Název se upravuje podle pravidel:

Právní forma Klienta se uvádí podle Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku či Rejstříku ekonomických subjektů.

3. Popis činnosti Klienta

Popis činnosti Klienta musí být pravdivý, výstižný a musí zahrnovat hlavní oblasti činnosti. Dělí se na základní popis a rozšířený popis činnosti.

Základní popis musí být stručný a srozumitelný, vyjádřený větnými celky a jeho délka nesmí přesahovat 255 znaků, nesmí se opakovat stejné činnosti ani jednotlivá slova, nelze používat cizí slova, pokud existuje jejich český ekvivalent.

Základní popis nesmí obsahovat:

Rozšířený popis činnosti lze vyjádřit větnými celky nebo bodově vždy tak, aby dával smysl a přehlednou formou prezentoval činnost Klienta max. v délce 1 500 znaků.

4. Kategorie Katalogu služeb

Zápis Klienta se zařazuje do jedné oborové kategorie, která nejpřesněji odpovídá jeho činnosti. Pokud Klient provozuje více odlišných činností, má nárok být uveden ve více kategoriích.

Zařazení některých firem a institucí do oborových kategorií vyžaduje povinné registrace u profesních sdružení.

5. Adresa Klienta

Jako adresa musí být uvedeno místo, kde lze Klienta kontaktovat. Adresa musí být uvedena ve správném tvaru dle Územně identifikačního registru adres (http://forms.mpsv.cz/uir/). V případě, kdy nelze adresu na mapě správně zaměřit, lze polohu provozovny upřesnit pomocí GPS souřadnic.

6. Fotografie, dokumenty a videozáznamy v Katalogu služeb

Klient má možnost prezentovat svoje logo, max. 6 fotografií, max. 5 dokumentů ve formátu .doc nebo .pdf a max. 3 videozáznamy prezentující jeho činnost. Velikost jednoho dokumentu ve formátu .doc nebo .pdf může být maximálně 2 MB.

7. Kontaktní údaje Klienta

V zápisu se uvádí maximálně dva telefonní kontakty. E-mailová adresa se píše vždy malými písmeny.

8. Internetová stránka Klienta – internetová adresa URL

V zápisu se uvádí jedna funkční internetová stránka Klienta, která se nesmí přesměrovávat, být ve tvaru IP adresy nebo detailem jiné databáze.

Pro zápis internetové stránky platí tyto podmínky: