PROPAMÁTKY | Impresum a právni normy

Hlavní strana>>Impresum a právni normy

Impresum a právni normy

 

PODMÍNKY A PRÁVA

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. (dále jen Provozovatel) je majitelem a provozovatelem internetového portálu PROPAMÁTKY dostupného na internetové adrese (URL) http://www.propamatky.info (dále jen Portál). Uživatelem je jakýkoliv návštěvník internetové stránky Portálu, Klientem je fyzická či právnická osoba, která se zaregistruje k některé ze služeb Portálu nebo zadává a prezentuje informace o své činnosti v rámci Portálu.

Při vstupu na internetovou stránku Portálu a její podsekce Uživatel souhlasí, že tento obsah využije pouze pro svou osobní potřebu a ne pro komerční, veřejné či jiné účely. Zavazuje se, že žádnou část internetové stránky Portálu nebude využívat pro jiné než své potřeby, kopírovat, uchovávat na jiném mediu, distribuovat, upravovat nebo uveřejňovat bez výslovného povolení Provozovatele.

AUTORSKÁ PRÁVA

Provozovatel internetového Portálu je vlastníkem všech autorských práv k obsahu této stránky nebo má povolení k uveřejnění informací od právoplatného vlastníka.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. na internetové adrese (URL) http://www.propamatky.info využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Copyright (2008) The Associated Press (AP) – všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

Internetová stránka Portálu je autorským dílem, a to jak jako celek, tak její jednotlivé části. Je dovoleno ukládat výňatky z internetové stránky Portálu na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překlad, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení internetové stránky Portálu v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení Provozovatele zakázán.

Produkty a služby partnerů Provozovatele, které jsou na internetové stránce Portálu uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na internetové stránce Portálu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel respektuje soukromí osob (Uživatele a Klienta), které navštěvují internetovou stránku Portálu. Při nakládání s osobními daty se Provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel shromažďuje pouze ty údaje Uživatele (jméno, e-mail apod.), které Uživatel sám dobrovolně Provozovateli poskytne. Provozovatel tyto údaje využije pouze k uvedeným účelům tak, jak jsou avizovány (např. zasílání informačních e-mailů a poštovních zásilek Provozovatele týkajících se informací, které souvisejí s předmětem činnosti Provozovatele). Příležitostně může uvedené informace použít k tomu, aby Uživatele kontaktoval s cílem zlepšení internetové stránky Portálu.

Klient registrací dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Odesláním registrace Klient poskytuje souhlas k zasílání informačních e-mailů a poštovních zásilek Provozovatele týkajících se informací, které souvisejí s předmětem činnosti Provozovatele.

Veškeré ostatní osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu Provozovatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Osobní data Uživatele Provozovatel neprodá ani nepronajme žádné třetí straně. Provozovatel či jeho důvěryhodný partner může data použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na internetové stránce Portálu. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

Provozovatel uchovává osobní údaje Uživatele bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Údaje Uživatele jsou uloženy v bezpečí na webových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí zajištěném aktuálními systémy na ochranu dat.

COOKIES

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, tak i internetová stránka Portálu používá cookies. Na základě anonymních datových objektů Provozovatel například sleduje celkový počet návštěvníků na internetové stránce Portálu. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce internetové stránky Portálu.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Na internetové stránce Portálu jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. Provozovatel neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, na které je odkazováno.

CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Při používání internetové stránky Portálu Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti této stránky, nemůže tuto stránku využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst této stránky. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k internetové stránce Portálu.

Jakékoliv akce s cílem smazat, přesunout či pozměnit obsah internetové stránky Portálu vyjma partnerů oprávněných provádět správu obsahu, útoky s cílem zpomalit či zamezit načítání stránky či narušit některé její funkce nebo jiná činnost podobného charakteru budou považovány za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům.

ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST A PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání internetové stránky Portálu jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Provozovatel ani žádný jeho zaměstnanec, správce webu ani jeho žádný zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah internetové stránky Portálu, negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů a není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně (ale nejen) ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů. Obsah je poskytován bez záruky jakéhokoli druhu a zcela na vlastní riziko.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním internetové stránky Portálu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

UKONČENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit užívání internetové stránky Portálu Uživatelem nebo přístup Uživatele na tuto stránku v případě, že usoudí, že ze strany Uživatele došlo k porušení některého z ustanovení této právní doložky nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat chování Uživatele na Portálu za nevhodné či nepřijatelné.

VYHRAZENÍ PRÁVA NA ZMĚNU

Provozovatel internetové stránky Portálu si vyhrazuje právo tuto právní doložku v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na internetové stránce Portálu.

PRÁVNÍ NORMY

Činnost Portálu se řídí právními předpisy České republiky s důrazem na tyto zákony:

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Uvedené informace jsou platné a účinné od 28. dubna 2011.