PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Operační program Životní prostředí, 115. výzva

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Operační program Životní prostředí, 115. výzva

Datum ukončení: 02.01.2020

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 2. ledna 2020.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat obce.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Podporovány jsou aktivity zaměřené na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Jedná se například o:

  • pořízení či aktualizaci studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání či obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (včetně vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně;
  • zakládání či obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (včetně vodních prvků a ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně. Například zahrnuje:

– zakládání či obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a funkčním propojením přírodních ploch a prvků;

– obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

V případě pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s navazující realizací bude podpora poskytována až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů.

POZNÁMKA

Další programové dokumenty naleznete ZDE. Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny. Kontakty na tato pracoviště jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 162.8 kB]

Kontakt

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

dotazy-PO4@nature.cz

www.dotace.nature.cz

Telefon: 283 069 242

odeslat e-mailem vytisknout