PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Financování>>Celá ČR>>Dotace>>Operační program Životní prostředí, 109. výzva

Financování

Dotace

zpět Šipka zpět

 

Operační program Životní prostředí, 109. výzva

Datum ukončení: 15.11.2018

Územní působnost: Celá ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí

KDY PODAT ŽÁDOST?

Žádost je možné předložit do 15. listopadu 2018.

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?

O dotaci mohou požádat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?

Cílem prioritní osy 4 je zlepšení kvality prostředí v sídlech, podporovány jsou aktivity zaměřené na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Jedná se například o:

  • zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a funkčním propojením přírodních ploch a prvků;
  • obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace je poskytována maximálně do výše 60 % způsobilých výdajů projektu.

POZNÁMKA

Další programové dokumenty naleznete ZDE. Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Kontakty na tato pracoviště jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty

 

pdf.pngVýzva [PDF, 249.3 kB]

Kontakt

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

dotazy-PO4@nature.cz

www.dotace.nature.cz

Telefon: 283 069 242

odeslat e-mailem vytisknout