PROPAMÁTKY | Etický kodex portálu

Hlavní strana>>Etický kodex portálu

Etický kodex portálu

 

S vědomím důležitosti etických a profesních principů v oblasti péče o památky se dobrovolně
a veřejně zavazujeme dodržovat tyto zásady a principy:

 1. ctít Ústavu, zákony a ostatní právní předpisy České republiky,
 2. budovat a chránit dobré jméno a profesní pověst oboru památkové péče,
 3. chovat se odpovědně k památkám a kulturnímu dědictví,
 4. v oblasti restaurování ctít Benátskou chartu,
 5. respektovat obecně uznávaná morální pravidla a zásady (slušnost, čestnost, pravdivost),
 6. prosazovat etické chování a rozhodování,
 7. nepodporovat korupční prostředí,
 8. pracovat s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce
  neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovat původ informací,
 9. dbát ochrany soukromí,
 10. chovat se odpovědně k prostředí i společnosti (společenská odpovědnost).

Etický kodex platí pro všechny zaměstnance Institutu pro památky a kulturu, o.p.s. a spolupracovníky bez ohledu na formu jejich vztahu k Institutu.

Pokládá za automatické, že etický kodex budou stejnou měrou ctít i všichni další pracovníci v oboru péče o památky a osoby prezentující se na portálu, především v Katalogu služeb.